Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Plastiki galyndylary gaýtadan işlemek maksady bilen suw bölejikleriniň aşagyndaky granulýator

Gysga düşündiriş:

Islendik wagt ýelkeniň temperaturasynyň üýtgemegine üns beriň.Zolak degmezden arassa eli bilen degeninde derrew gyzdyrmaly.Bellik ellere degýänçä adaty zat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

2

Plastiki gaýtadan işlenen: HDPE, HDPE / PP, PE / PP, Lldpe, ABS / PP
: Agdaýy: Täze
Çykyş (kg / sag): 200 - 350
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: TP
Görnüşi: Granulýasiýa önümçilik liniýasy
Buraw dizaýny: leeke
Naprýa .eniýe: omöriteleşdirilen, özleşdirilen
Ölçegi (L * W * H): 4500 * 1200 * 1200mm-2000 * 710 * 400mm
Kuwwaty (kWt): 45 + 18.5KW
Agramy: 4T
Kepillik: 1 ýyl
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri: Müsür, Türkiýe, Russiýa

Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, fermalar, öý ulanylyşy, energiýa we magdançylyk
Satuwdan soň hyzmat berilýär: Mugt ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, Onlaýn goldaw, Wideo tehniki goldaw
Kepillik hyzmatyndan soň: Wideo tehniki goldaw, ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty
Serviceerli hyzmatyň ýerleşýän ýeri: Müsür, Kanada, Türkiýe, Angliýa, Italiýa, Filippinler, Braziliýa, Indoneziýa, Päkistan, Meksika, Russiýa, Malaýziýa, Awstraliýa, Argentina
Şahadatnama: ISO
Diş gutusy: Gaty dişler
Galyp: Gidrawlik süzgüç çalşyjy
Reňk: Custöriteleşdirilen
Atingyladyş usuly: Cast-Al ýyladyş
Göwrümi: aýda 20 toplum
Kuwwaty: omöriteleşdirilen

Ippingük daşamak hyzmatyndan soň

Hünär tehniki hyzmaty wada berilýär.
1, Mugt ätiýaçlyk goldawy.
2, Mugt operator okuwy.
3, Wideo we kamera onlaýn öwretmek we meseläni çözmek.
4, Zawodyňyzda ýygnaýan we synag edýän tehniki adam.
5, Bulaşyklaryň beýleki çözgütleri üçin müşderiler bilen pikir alyşmaly.

Pelletizator operasiýasy wagtynda seresaplyk

(1) Islendik wagt ýelkeniň temperaturasynyň üýtgemegine üns beriň.Zolak degmezden arassa eli bilen degeninde derrew gyzdyrmaly.Bellik ellere degýänçä adaty zat.
(2) Reduktoryň göteriji bölegi ýananda ýa-da ses bilen bilelikde bolsa, wagtynda hyzmat etmek üçin ýapylýar we ýag bilen doldurylýar.
(3) Esasy dwigatelli otagyň iki ujundaky podşipnik bölekleri elleri ýakanda ýa-da ses çykaranda, enjamy tehniki taýdan saklaň we ýag goşuň.Adaty iş wagtynda podşipnik kamerasy her 5-6 günden bir gezek oturdylýar
Bir gezek ýag goşuň.
(4) Enjamyň işleýiş kanunyny bilmek üçin üns beriň;Mysal üçin, maşynyň temperaturasy ýokary ýa-da pes bolsa we tizlik çalt ýa-da haýal bolsa, ýagdaýa görä wagtynda işlenip bilner.
(5) Fuselýaz durnuksyz bolanda, birikdirijiniň arassalanylyşynyň gaty berkdigini ýa-da ýokdugyny barlaň we wagtynda sazlaň.


  • Öňki:
  • Indiki: