Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Täze tehnologiýa Hytaý zawodynyň dizaýny Capokary kuwwatly PP PE film ykjam granulýator enjamy

Gysga düşündiriş:

Gaýtadan işlenen materiallar konweýer kemeri bilen garyşyk portuna awtomatiki usulda daşalýar.Şol ýerde ýyladyş nurbady materiallary garyşdyrmak, gyzdyrmak we eretmek üçin ulanylýar.Soňra öl kellesi bilen zolak görnüşinde çykarylýar, suw çüýşesi bilen sowadylýar we gaplanmazdan ozal granula önümlerine gaýtadan işlenýär.Devicehli enjamda granulasiýa, mejbury iýmitlendirmek, garyşdyrmak, awtomatiki iýmitlendirmek we ezmek ýaly birleşdirilen täsirli we ykjam gurluş bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

2

Plastiki gaýtadan işlenen: HDPE, HDPE / PP, PE / PP, Lldpe, ABS / PP, LDPE, PET, EVA, PC
: Agdaýy: Täze
Çykyş (kg / sag): 100 - 150 kg / sag
Wideo çykýan-gözden geçirmek: Elýeterli däl
Enjamlaryň synag hasabaty: berilýär
Esasy komponentleriň kepilligi: 1 ýyl
Esasy komponentler: Diş gutusy, motor
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: TP
Görnüşi: Granulýasiýa önümçilik liniýasy
Buraw dizaýny: leeke
Naprýa .eniýe: özleşdirilen, özleşdirilen
Ölçegi (L * W * H): 4500 * 1200 * 1200mm
Kuwwaty (kWt): 75KW

Agramy: 6
Kepillik: 1 ýyl
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri: Müsür, Türkiýe, Russiýa
Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, fermalar, öý ulanylyşy, energiýa we magdançylyk
Diş gutusy: Gaty dişler
Galyp: Gidrawlik süzgüç çalşyjy
Reňk: Custöriteleşdirilen
Atingyladyş usuly: Cast-Al ýyladyş
Göwrümi: aýda 20 toplum
Kuwwaty: omöriteleşdirilen
Ady: Plastiki granulýator enjamy
Funksiýa: Plastiki tigir sürmek
Material: 38CrMoALA
Marketing görnüşi: Adaty önüm

iş ýörelgesi

Gaýtadan işlenen materiallar konweýer kemeri bilen garyşyk portuna awtomatiki usulda daşalýar.Şol ýerde ýyladyş nurbady materiallary garyşdyrmak, gyzdyrmak we eretmek üçin ulanylýar.Soňra öl kellesi bilen zolak görnüşinde çykarylýar, suw çüýşesi bilen sowadylýar we gaplanmazdan ozal granula önümlerine gaýtadan işlenýär.Devicehli enjamda granulasiýa, mejbury iýmitlendirmek, garyşdyrmak, awtomatiki iýmitlendirmek we ezmek ýaly birleşdirilen täsirli we ykjam gurluş bar.

Üstünlikleri

1. Zyňylýan deşik şol bir pudagyňkydan has uly, nurbat şol bir pudakdaky modelden has uly, hereketlendirijisi has uly we iýmitlendiriş kuwwaty has uludyr.Şuňa meňzeş dişli gutulardan has uludyr.
2. Merjen pagtany özbaşdak öndürilen gaýtadan işlenen materiallardan peýdalanyp derrew köpükläp bolýar, bu hem önümçilik çykdajylaryny peseldýär we öndürijiligi ýokarlandyrýar.
3. outputokary öndürijiligi, gönümel işleýşi, yzygiderli öndürijiligi we az energiýa sarp etmegi bar.
4. Galyndylary gaýtadan işlemek, serişdeleri tygşytlamak, ekologiýa taýdan arassa önümçilik, energiýa tygşytlylygy we zyňyndylary azaltmak.

Sorag-jogap

1. S: Eger enjamyňyz bilen gyzyklanýan bolsam, size nädip ýüz tutmaly?

A:  You can contact me by email at taipengjixie@163.com.

2. S: Maşyna gyssagly zerur bolsa, maňa wagtynda iberip bilersiňizmi?

J: Ammarymyzda ýeterlik ammar bar we ammar esasy maşynlardan kiçi ätiýaçlyklara çenli.enjamy gaty gysga wagtda ýygnap we synagdan geçirip bileris we iň çalt tizlik bilen size iberip bileris.

3. S: Enjamyňyzy öz zawodymda ýygnap we işledip bilmesem näme kömek edip bilersiňiz?

J: Hyzmatymyz ajaýyp, diňe enjamlaryň hiline üns bermeýäris.Ilki bilen wideo we kamera öwrediş esbaplaryny berip bileris, emma meseläňizi henizem çözüp bilmese, gönüden-göni siziň bilen işleşmek üçin ökde inersenerleri ibereris.

4. S: Gynansagam bir ýylyň içinde enjamym döwülse, näme wada berip bilersiňiz?

J: Umuman, şular ýaly ýagdaýlara duş gelmek kyn.Şeýle-de bolsa, bölekler we abatlaýyş diňe kepillik möhletinde bolsa we nädogry ulanylmagyň netijesi bolmasa mugt.

5.Q: Zawodyňyza we maşynlaryňyza nädip ynanyp bilerin?

J: On ýyldan gowrak ozal bu ugurda jemlenip başladyk we ösmegi we öwrenmegi dowam etdirýäris.Bütin dünýäde müşderilerimiz bar, sebäbi ýokary hilli enjamlar we dostlukly hyzmat edýäris.Mundan başga-da, size amatly bolsa, sargyt goýmazdan ozal zawodymyza baryp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: