Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Pes çykarylýan plastmassa gaýtadan işleýän gabygy öndürýän granulýator enjamy üçin PP PE gaty galyndy kostýumy

Gysga düşündiriş:

(1) Maşyny işe başlamazdan ozal kyrk ýa-da elli minutlap temperaturany ýokarlandyryň.Motor üçburç guşagyny erkin bolýança el bilen çekmek üçin temperaturany ýokarlandyryň;Adaty iş aýlanyş ugruna görä yzygiderli sekiz-on gezek çekiň.Soňra on minut töweregi gyzmagy dowam etdiriň, soňra bolsa enjamy işe giriziň, ýöne gyzmagy dowam etdiriň, sebäbi adaty önümçilik ýylylygy doldurmagy dowam etdirmeli;
Dürli plastiki aýratynlyklara görä dürli temperaturany sazlaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

4

Plastiki gaýtadan işlenen: HDPE, HDPE / PP, PE / PP, Lldpe, ABS / PP, LDPE, PET, EVA, PC
: Agdaýy: Täze
Çykyş (kg / sag): 100 - 150 kg / sag
Wideo çykýan-gözden geçiriş: üpjün edildi
Enjamlaryň synag hasabaty: elýeterli däl
Esasy komponentleriň kepilligi: 1 ýyl
Esasy komponentler: Diş gutusy, motor
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: TP
Görnüşi: Granulýasiýa önümçilik liniýasy
Buraw dizaýny: leeke
Naprýa .eniýe: özleşdirilen, özleşdirilen
Ölçegi (L * W * H): 4500 * 1200 * 1200mm
Kuwwaty (kWt): 45KW
Agramy: 6

Kepillik: 1 ýyl
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri: Müsür, Türkiýe, Russiýa
Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, fermalar, öý ulanylyşy, energiýa we magdançylyk
Ady: Plastiki granulýator enjamy
Diş gutusy: Gaty dişler
Galyp: Gidrawlik süzgüç çalşyjy
Reňk: Custöriteleşdirilen
Atingyladyş usuly: Cast-Al ýyladyş
Göwrümi: aýda 20 toplum
Kuwwaty: omöriteleşdirilen
Satuwdan soň hyzmat berilýär: Wideo tehniki goldaw
Kepillik hyzmatyndan soň: Wideo tehniki goldaw
Marketing görnüşi: Adaty önüm

Satyş hyzmatyndan soň

Hünär tehniki hyzmaty wada berilýär.
1, Mugt ätiýaçlyk goldawy.
2, Mugt operator okuwy.
3, Wideo we kamera onlaýn öwretmek we meseläni çözmek.
4, Zawodyňyzda ýygnaýan we synag edýän tehniki adam.
5, Bulaşyklaryň beýleki çözgütleri üçin müşderiler bilen pikir alyşmaly.

Ilkinji başlangyç iş usuly

(1) Maşyny işe başlamazdan ozal kyrk ýa-da elli minutlap temperaturany ýokarlandyryň.Motor üçburç guşagyny erkin bolýança el bilen çekmek üçin temperaturany ýokarlandyryň;Adaty iş aýlanyş ugruna görä yzygiderli sekiz-on gezek çekiň.Soňra on minut töweregi gyzmagy dowam etdiriň, soňra bolsa enjamy işe giriziň, ýöne gyzmagy dowam etdiriň, sebäbi adaty önümçilik ýylylygy doldurmagy dowam etdirmeli;
Dürli plastiki aýratynlyklara görä dürli temperaturany sazlaň.
(2) Pelletizator kadaly işlese, enjamyň temperaturasy ýokary ýa-da pes däl bolmaly.Çukur deşiginiň golaýynda, maşynyň kellesiniň temperaturasy takmynan 200 at saklanmalydyr (C materialyna we B materialyna serediň).
(3) Iýmitlendirmek birmeňzeş bolmaly we material ýetmezçiligi bolmaz.Enjamyň iýmitleniş tizligi we iýmitlendiriş tizligi dogry gabat gelmelidir.Otherwiseogsam, bölejikleriň hiline we çykarylyşyna täsir ediler.
(4) Enjam ýapylanda esasy hereketlendiriji doly kesilmelidir.Baş wilkany (wilka bilen) aýyrmaly.Indiki ulanmazdan ozal aýratyn gyzdyryň.


  • Öňki:
  • Indiki: