Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

PP PE plastmassa granulany gaýtadan işleýän maşyn / galyndy plastmassa film granulýator çyzygy / gaýtadan işlemek üçin granulalar önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

1. Granulýatoryň burçy üýtgedilip bilner.Materialyň galyňlygy dogry burçda peseldilip, aşa inçe gatlaklary barlamaga mümkinçilik berer.Iýmitiň aşa köp bolmagy ekrana zyýan berip, ekranyň netijeliligini çäklendirip biljek material ýygnanmagyna sebäp boljakdygyny bellemelidiris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

3

Plastiki gaýtadan işlenen: HDPE, HDPE / PP, PE / PP, Lldpe, ABS / PP, PP, LDPE, EVA, PC
: Agdaýy: Täze
Çykyş (kg / sag): 380 - 420
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: TP
Görnüşi: Granulýasiýa önümçilik liniýasy
Buraw dizaýny: leeke
Naprýa .eniýe: omöriteleşdirilen, özleşdirilen
Ölçegi (L * W * H): 4500 * 1200 * 1200mm
Kuwwaty (kWt): 90 + 30KW
Agramy: 6T
Kepillik: 1 ýyl
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri: Müsür, Türkiýe, Braziliýa, Indoneziýa, Meksika, Russiýa, Marokko, Argentina, Günorta Koreýa, Al Algerir

Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, fermalar, öý ulanylyşy, energiýa we magdançylyk
Satuwdan soň hyzmat berilýär: Mugt ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany gurnamak, işe girizmek we taýýarlamak, Onlaýn goldaw, Wideo tehniki goldaw
Kepillik hyzmatyndan soň: Wideo tehniki goldaw, ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty
Serviceerli hyzmatyň ýerleşýän ýeri: Müsür, Kanada, Türkiýe, Angliýa, Italiýa, Filippinler, Braziliýa, Indoneziýa, Päkistan, Meksika, Russiýa, Malaýziýa, Awstraliýa, Argentina
Şahadatnama: ISO
Diş gutusy: Gaty dişler
Galyp: Gidrawlik süzgüç çalşyjy
Reňk: Custöriteleşdirilen
Atingyladyş usuly: Cast-Al ýyladyş
Göwrümi: aýda 20 toplum
Kuwwaty: omöriteleşdirilen

Granulýatoryň çykyşyny nädip gowulandyrmaly

1. Granulýatoryň burçy üýtgedilip bilner.Materialyň galyňlygy dogry burçda peseldilip, aşa inçe gatlaklary barlamaga mümkinçilik berer.Iýmitiň aşa köp bolmagy ekrana zyýan berip, ekranyň netijeliligini çäklendirip biljek material ýygnanmagyna sebäp boljakdygyny bellemelidiris.
2. Granulýator motorynyň güýjüni artdyryň.Motor, ähli barlag prosesiniň hereketlendiriji güýji bolup, barlag işini goldaýar.Granulýatoryň çykyşy hereketlendirijiniň güýjüni dogry sazlamak arkaly hem güýçlendirilip bilner.
3. Granulýator gözeneginiň sanyny üýtgediň.Granulýatoryň öndürijiligine bulardan has köp faktor täsir etmeli.Deňeşdirilende, bu usullar has peýdaly we has üstünlikli.Şeýle hem guramaňyzdaky bar bolan ýagdaýlaryň bu strategiýalaryň ulanylmagynyň öňüni almagy mümkin.Biziň işimizdäki tehniki işgärler bilen habarlaşyp bilersiňiz.Meseleleriňize esaslanyp, öňüni alyp boljak ýitgileriň öňüni almaga kömek etjek özboluşly çözgütler hödürläris.

Sorag-jogap

1. S: Eger enjamyňyz bilen gyzyklanýan bolsam, size nädip ýüz tutmaly?

A:  you can send me a mail to my mailbox: taipengjixie@163.com

2. S: Maşyna gyssagly zerur bolsa, maňa wagtynda iberip bilersiňizmi?

J: Ammarymyzda uly ätiýaçlyk şaýlaryndan başlap kiçi maşynlara çenli hemme zady saklamak üçin ýeterlik ýerimiz bar.Örän gysga wagtyň içinde enjamy ýygnap, synagdan geçirip we size iberip bileris.

3. S: Enjamyňyzy öz zawodymda ýygnap we işledip bilmesem näme kömek edip bilersiňiz?

J: Biz diňe enjamlaryň hiline ünsi jemlemeýäris;ajaýyp hyzmat edýäris.Ilki bilen wideo we kamera öwretmek kömegini hödürläp bileris.Bu siziň meseläňizi çözüp bilmese, gönüden-göni işlemek üçin ökde inersenerleri ibereris.

4. S: Gynansagam bir ýylyň içinde enjamym döwülse, näme wada berip bilersiňiz?

J: Adatça, beýle ýagdaýa seýrek duş gelýäris.Itöne şeýle bolan bolsa, bölekler we abatlaýyş diňe kepillik senesinde bolsa we nädogry iş sebäpleri sebäpli däl.

5.Q: Zawodyňyza we maşynlaryňyza nädip ynanyp bilerin?

J: Bu ugurda on ýyldan gowrak wagt bäri ünsümizi jemlänimizden soň, hemişe ösýäris we öwrenýäris.Bütin dünýäde müşderilerimiz bar, sebäbi ýokary hilli enjamlarymyz we dostlukly hyzmatymyz.Bu siziň üçin amatly bolsa, sargyt goýmazdan ozal zawodymyza baryp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: