Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Ekstruderi gaýtadan işlemek üçin ýeke ekran gidrawlik süzgüç çalşyjy

Gysga düşündiriş:

1. Granulýatoryň burçy sazlanyp bilner.Degişli burç materialyň galyňlygyny peseldip biler, şeýlelik bilen ultra inçe gatlaklaryň barlagyna göz ýetirer.Iýmit tizligi aşa ýokary bolanda, materialyň ýygnanmagyna sebäp boljakdygyny bellemelidiris, bu diňe bir barlagyň netijeliligini peseltmän, eýsem ekrana zeper ýetirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

5

Gelip çykan ýeri: Ningbo
Marka ady: TP
: Agdaýy: Täze
Material: PP
Zapas şaýlarynyň görnüşi: Maşyn ätiýaçlyklary
Kepillik: 1 ýyl
Esasy satuw nokatlary: Bäsdeşlik bahasy

Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, bölek satuw
Sergi zaly: Müsür, Türkiýe, Saud Arabystany, Indoneziýa, Meksika, Russiýa, Al Algerir
Satuwdan soň hyzmat berilýär: Mugt ätiýaçlyk şaýlary, Wideo tehniki goldaw, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty, Onlaýn goldaw
Serviceerli hyzmatyň ýerleşýän ýeri: Müsür, Türkiýe, Braziliýa, Peru, Indoneziýa, Meksika, Marokko
Kepillik hyzmatyndan soň: Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw, ätiýaçlyk şaýlary
Önümiň ady: Ekrany üýtgediji ölýär

Çäreler

(1) Granulýator oňyn işlemeli;Tersine öwrüliň.
.
(3) Granulýatoryň iýmit girelgesine we deşik deşigine demir we beýleki güneşler girmek düýbünden gadagan.Gereksiz hadysalardan gaça durmak we howpsuzlyga we adaty önümçilige täsir etmek üçin.

Granulýatoryň çykyşyny nädip gowulandyrmaly

1. Granulýatoryň burçy sazlanyp bilner.Degişli burç materialyň galyňlygyny peseldip biler, şeýlelik bilen ultra inçe gatlaklaryň barlagyna göz ýetirer.Iýmit tizligi aşa ýokary bolanda, materialyň ýygnanmagyna sebäp boljakdygyny bellemelidiris, bu diňe bir barlagyň netijeliligini peseltmän, eýsem ekrana zeper ýetirip biler.
2. Granulýator motorynyň güýjüni artdyrmak.Motor, barlag işine goldaw berýär we doly barlag işiniň esasy güýji bolup durýar.Motor güýjüni dogry sazlamak granulýatoryň çykyşyny hem gowulaşdyryp biler.
3. Granulýator gözenekleriniň sanyny sazlaň.Granulýatoryň öndürijiligine täsir edýän bu sebäplerden has köp bolmaly.Deňeşdirilende, bu usullar has amaly we has täsirli.Şeýle hem bu usullaryň kompaniýanyň häzirki ýagdaýyna laýyk gelmeýän bolmagy mümkin.Kompaniýamyzyň tehniki işgärleri bilen habarlaşyp bilersiňiz.Size zerur däl ýitgileri azaltmak üçin meseleleriňize esaslanýan ýörite çözgütleri taýýarlarys.


  • Öňki:
  • Indiki: