Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Awtomatiki üýtgediji plastmassa gaýtadan işleýän ýylylyk goşa basgançakly gidrawliki ekran üýtgediji ekstruder öl kellesi

Gysga düşündiriş:

Suwsuzlandyryjynyň gurluşy ýönekeý, öý guradyjysyna meňzeýär we iş usuly hem meňzeýär.Esasan deprekdäki döwülen plastmassadan suwy çykarmak üçin ýokary tizlikli aýlanmagyň merkezden gaçyryş güýjüni ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Esasy jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: ZheJiang, Hytaý
: Agdaýy: Täze
Kepillik: 6 aý
Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, bölek satuw
Reňk: Müşderiniň islegi

Gaplamak we eltip bermek

Satuw bölümleri: itemeke-täk zat
Packageeke paketiň ululygy: 1X1X1 sm
Oseeke-täk agramy: 68.000 kg
Bukjanyň görnüşi: Talabyňyza görä
Gurşun wagty

Mukdary (toplumlary) 1 - 50 > 50
Gurşun wagty (günler) 14 Gepleşik geçirmek

Goldaw enjamlary III: suwsuzlandyryjy
Suwsuzlandyryjynyň gurluşy ýönekeý, öý guradyjysyna meňzeýär we iş usuly hem meňzeýär.Esasan deprekdäki döwülen plastmassadan suwy çykarmak üçin ýokary tizlikli aýlanmagyň merkezden gaçyryş güýjüni ulanýar.
Goldaw enjamlary IV: guradyjy
Döwülen, ýuwulan we suwsuzlandyrylan plastmassa henizem belli bir çyglylyga eýe.Guradyjynyň wezipesi, iýmit portundan gyzgyn howa aýlanyşygy bilen howa kanalyna ibermek, materialdaky çyglyk bugaryp biler we plastmassa ekstruziýa granulasiýa prosesiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin guradylyp bilner.
Goldaw enjamlary V: egzoz ekstruderi
Egzoz ekstruderiniň wezipesi, ekstruder tarapyndan döwülen, arassalanan we guradylan döwülen plastmassany gaýtadan garyşdyrmak, gyzdyrmak we eretmek, soňra bölejikleri ekstrudiýa we kesmekdir.
Galyndy plastmassa önümleriniň çeşmesi birneme çylşyrymly bolany üçin, garyndynyň köp görnüşi bar we garyndynyň içinde köp üýtgäp durýan maddalar, çyglylyk we beýleki komponentler bar, şonuň üçin gaz çykaryjy ekstruder has amatlydyr.
Egzoz ekstruderi eredilen galyndy plastmassany garyşdyrmak üçin ulanylýar we materialyň görnüşi aýratyn, şonuň üçin nurbat mejbury zarýad berilýär;Çukuryň öňünde süzgüç ekrany goşulýar we eredilen material deşikli plastinka bilen çykarylandan soň granulirlenýär.Galyndylary gaýtadan işlemek zolagy çykarmak, sowatmak we suw çüýşesinde şekillendirmek, soňra dänäni kesmekdir.


  • Öňki:
  • Indiki: