Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

PE.PP pulwerizator enjamy Outokary çykyş plastik üweýji maşyn

Gysga düşündiriş:

bir basgançakly plastmassa granulýator maşyn / granulanyň önümçilik liniýasyna plastmas çyg material / galyndy plastik material pelletizatory
Granulyň önümçilik liniýasyna / galyndy pelletizatoryna bir basgançakly plastik granulýator maşynynyň / plastmas çyg materialyň artykmaçlyklary:
1, Plastmassa filmler, listler we stil materiallary ýaly gaýtadan ulanylýan galyndy plastmassa görnüşleri üçin ýokary derejede ulanylýar.
2, automokary awtomatlaşdyryş we has gowy çykyş üçin üznüksiz süzgüçli arassa gidrawlik üýtgemegi bilen enjamlaşdyryldy.
3, Aýratyn aýratynlyklarda gowy plastmassa öndürijiligi bolan bu enjamdan granulalar bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Gysgaça syn

16

Plastiki gaýtadan işlenen: PE / PP, ABS
: Agdaýy: Täze
Çykyş (kg / sag): 100 - 150 kg / sag
Wideo çykýan-gözden geçirmek: Elýeterli däl
Enjamlaryň synag hasabaty: berilýär
Esasy komponentleriň kepilligi: 1 ýyl
Esasy komponentler: Diş gutusy, motor
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: TP
Görnüşi: Granulýasiýa önümçilik liniýasy
Buraw dizaýny: leeke
Naprýa .eniýe: özleşdirilen, özleşdirilen
Ölçegi (L * W * H): 4500 * 1200 * 1200mm
Kuwwaty (kWt): 75KW
Agramy: 6

Kepillik: 1 ýyl
Sergi otagynyň ýerleşýän ýeri: Müsür, Türkiýe, Russiýa
Ulanylýan pudaklar: Önümçilik zawody, fermalar, öý ulanylyşy, energiýa we magdançylyk
Diş gutusy: Gaty dişler
Galyp: Gidrawlik süzgüç çalşyjy
Reňk: Custöriteleşdirilen
Atingyladyş usuly: Cast-Al ýyladyş
Göwrümi: aýda 20 toplum
Kuwwaty: omöriteleşdirilen
Ady: Plastiki granulýator enjamy
Funksiýa: Plastiki tigir sürmek
Material: 38CrMoALA
Marketing görnüşi: Adaty önüm

Çäreler

(1) Granulýator oňyn işlemeli;tersine durmakdan gaça durmalydyr.
(2) Çybyk çybyk hadysalarynyň öňüni almak üçin pelletizator gyzgyn maşyn bilen iýmitlenmeli we boş işlemäge rugsat berilmeýär.
(3) Granulýatoryň iýmit girelgesine demir ýa-da başga daşary ýurt zatlaryny goýmak düýbünden gadagan.howpsuzlyga we yzygiderli önümçilige zyýan ýetirip biläýjek näsazlyklaryň öňüni almak üçin.

Pelletizator operasiýasy wagtynda seresaplyk

(1) Fýuzeliň temperaturasynyň islendik üýtgemegine üns beriň.Zolak arassa el degen badyna gyzdyrylmaly.Bellik eliňe ýetmänkä hemme zat kadaly.
.
(3) Eliňizi ýakanlarynda ýa-da esasy hereketlendiriji kameranyň her ujunda ses çykaranda, enjamy tehniki taýdan saklamak we ýaglamak.Rulman kamerasy yzygiderli iş wagtynda her 5-6 günden bir ýerde goýulmaly we ýag bir gezek goşulmaly.
(4) Enjamyň işleýiş düzgünlerine üns beriň.Mysal üçin, enjamyň temperaturasy ýokary ýa-da pes bolsa we tizligi çalt ýa-da haýal bolsa, mesele degişli pursatda degişli çözülip bilner.
(5) Fuselýaz durnuksyz bolsa, birikmäniň arassalanylyşynyň gaty berkdigine ýa-da zerur düzedişlere üns beriň.


  • Öňki:
  • Indiki: