Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

surat1

Kompaniýanyň tertibi

logo

Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäheriniň uyauýao şäherinde ýerleşýär, uyauao Taipeng Machinery Co., ltd.2008-nji ýylda esaslandyryldy we biz plastik granulany gaýtadan işleýän önümçilik liniýasyny öndürmekde ökde.Esasy önümlerimizde goşa nurbatly plastmassa granulýatory, ýeke nurbatly plastmassa granulýatory, suw halkasy granulýatory, suwasty granulýator, plastmassa bölejik kesiji, plastmassa döwüjisi, plastmassa çig mal garyndysy, granulýator üçin plastmassa ekran çalşyjy, plastmas granulýator süzgüç çalşyjy enjam, tüsse gaýtadan işleýän enjam we ş.m.Hiline we dizaýnyna garamazdan, hemmesi ajaýyp.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Häzirlikçe ulgamdan köp patent aldyk we hyzmatdaşlarymyzyň ýokary öwgüsini aldyk.Enjamlarymyz plastmassa we rezin gaýtadan işlemek we üýtgetmek pudagynda giňden ulanylýar.Qualityokary hilli we ajaýyp hyzmat imany bilen, ilki bilen dogruçyllygy talap edýäris we müşderileriň talaplaryny köp ýyllap birinji ýerde goýýarys.Mundan başga-da, enjamlaryň hilini ýokarlandyrmaga ünsi jemleýäris we plastmassa gaýtadan işleýän maşynlar pudagyndaky köp sanly bulaşyklygy we meseläni çözdük. Enjamlaryň gowy işleýşine, wagtynda müşderilere hünär tehniki goldawyna bagly, maşynlarymyz gowy içerki bazarda 30-dan gowrak welaýatda we Malaýziýa, Filippinler, Indoneziýa, Tanzaniýa, Russiýa, Koreýa, Birleşen Arap Emirlikleri we ş.m. köp daşary ýurtlarda satyldy.

Biz bilen habarlaşyň

Biz elmydama "önümiň hili boýunça bazary ösdüriň, peýdany ösdüriň" diýýäris.Önümlerimiz içerki we daşarky bazarlara eltýär.Täze önümleri tükeniksiz açýarys we müşderileriň talaplaryny doldurýarys.

Taipeng tehnikasy ähli dostlaryň gelmäge we hyzmatdaşlyga gelmegini mähirli garşylaýar, geliň has gowy gelejek üçin bilelikde öseliň.