Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Plastiki pelletizasiýa maşynynyň dolandyryş ulgamyna jikme-jik düşündiriş beriň

Plastiki pelletizasiýa maşynynyň dolandyryş ulgamy, esasan, elektrik enjamlaryndan, gurallardan we hereketlendirijilerden (ýagny dolandyryş paneli we iş stoly) ýyladyş ulgamyny, sowadyş ulgamyny we proses parametrlerini ölçemek ulgamyny öz içine alýar.Esasy wezipeleri: esasy we kömekçi maşynlaryň süýrän hereketlendirijilerine gözegçilik etmek we düzgünleşdirmek, tizligi we güýji prosesiň talaplaryna laýyklykda çykarmak we esasy we kömekçi maşynlaryň utgaşdyrylmagy üçin işlemegi;ekstruderdäki plastmassanyň temperaturasyny, basyşyny we akymyny kesgitlemek we sazlamak;bölümiň gözegçiligini ýa-da awtomatiki dolandyryşyny amala aşyrmak.

Ekstruziýa bölüminiň elektrik gözegçiligi takmynan iki esasy bölege bölünýär: geçiriş gözegçiligi we temperatura gözegçiligi, ekstruziýa prosesine ýetmek üçin temperatura, basyş, nurbat aýlanmagy, nurbat sowadyşy, barrel sowadyşy, önümi sowatmak we daşarky diametr gözegçiligi, şeýle hem çekiş tizligi, tertipli tertipläň we sim ýygnamak plastinkasynyň simden ýygnamak gözegçiligindäki boş dartyşdan doly dartyş plastinkasyna çenli üpjün etmek.

1. Ekstruder öý eýesiniň temperaturasyna gözegçilik simleri we kabel izolýasiýasy we örtükli plastmassa ekstruziýa, ýapyşyk akym ýagdaýynda bolmagy üçin termoplastiki deformasiýa aýratynlyklaryna esaslanýar.Ekstruziýany eretmek üçin nurbady we barreli plastmassadan daşarky gyzdyrmagyň talaplaryndan başga-da, öz ýylylygy bolanda plastmassanyň nurbat ekstruziýasyny hem göz öňünde tutuň, şonuň üçin hem öý eýesiniň temperaturasy, ikisindenem göz öňünde tutulmalydyr; gyzdyryjy gyzdyrýar we öçürýär, şeýle hem nurbatyň ekstruziýa ýylylyk akymynyň faktorlarynyň sowadylmagyny, täsirli sowadyş desgalarynyň bolmagyny göz öňünde tutýar.Ölçeg elementiniň termokupl we ýerleşdiriş usulynyň ýerleşişini dogry we ýerlikli kesgitlemegi talap ediň, temperatura gözegçilik guralyndan öý eýesiniň her bölüminiň hakyky temperaturasyny takyk görkezip bilersiňiz.Şeýle hem, temperatura gözegçilik metriniň we ulgamyň gowy hyzmatdaşlygy bilen takyklygynyň talaplary, şeýle hem dürli plastiki ekstruziýa temperaturasynyň talaplaryna ýetmek üçin tutuş öý temperatura gözegçilik ulgamynyň üýtgemeleriniň durnuklylygy.

2. Kelläniň ekstruziýasyny görkezmek üçin gabygyň ekstruder basyşyna gözegçilik, kelläniň basyşynyň ekstruziýasyny kesgitlemegiň zerurlygy, sebäbi içerki ekstruziýa maşynynda kelle basyşy datçigi ýok, adatça nurbat ekstruziýasynyň ölçegi kelle basyşyny ölçemegiň ýerine zyňmak, nurbat ýük stoly (ammetr ýa-da woltmetr) ekstruziýa basyşynyň ululygyny dogry görkezip biler.Ekstruziýa basyşynyň üýtgemegi hem durnuksyz ekstruziýa hiline sebäp bolýan möhüm faktorlardan biridir.Ekstruziýa basyşynyň üýtgemegi ekstruziýa temperaturasy, sowadyjy enjamlaryň ulanylmagy, üznüksiz iş wagtynyň dowamlylygy we beýleki faktorlar bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Adatdan daşary hadysa ýüze çykanda, çalt aýyryp biler, önümçiligi täzeden gurnamaly, aýgytly duralga bolmaly, diňe bir galyndylaryň köpelmeginiň öňüni alyp bolman, betbagtçylyklaryň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.Basyş ölçeýjiniň okalyşyny kesgitlemek arkaly, ekstruziýadaky plastmassanyň basyş ýagdaýyny bilip bilersiňiz, adatça çäklendiriş bahasynyň duýduryş gözegçiliginden soň alyň.


Iş wagty: 17-2023-nji fewral