Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Plastiki çüýşe pelletizasiýa maşynynyň jikme-jik düşündirişi

Plastiki pelletizasiýa maşynynyň esasy enjamy, ekstruziýa ulgamyndan, geçiriş ulgamyndan we ýyladyş we sowadyş ulgamyndan ybarat ekstruderdir.Galyndylary hazyna öwürip, täzelenip bilýän çeşmeleri güýçli ösdüriň.

1. ekstruziýa ulgamy arkaly hopper, kelläni, plastmassany öz içine alýan we birmeňzeş eremäge plastmassa we ekstruziýa ulgamy, nurbat üznüksiz ekstruziýa kellesi bilen basyş astynda döredilen.

(1) nurbat: ekstruderiň iň möhüm bölegi, ýokary güýçli poslama çydamly garyndy polatdan ýasalan ekstruderiň ulanylyşy we öndürijiligi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

.Çelek, plastmassany ezmek, ýumşatmak, eretmek, plastifikasiýa etmek, tükenmek we gysmak, rezini galyp ulgamyna yzygiderli we deň derejede ýetirmek üçin nurbat bilen hyzmatdaşlyk edýär.Adatça, barreliň uzynlygy diametri 15 ~ 30 esse, plastmassa doly gyzdyrylýar we doly plastmassa bolýar.

.

.Kelläniň roly, aýlanýan plastmassa eremesini galyndy ýeňine deň we rahat girizilen paralel çyzykly herekete öwürmek we plastmassa zerur galyp basyşyny bermekdir.Plastmassa plastmassalaşdyrylýar we enjamyň çukuryna gysylýar we kelläniň boýnundan belli bir akym ýolundan, kelläniň emele gelýän galypyna teshilen süzgüç plastinkasyndan akýar we galyndy ýadrosy we galyp ýeňi emele gelmek üçin dogry gabat gelýär. kesişiň azalmagy bilen ýyllyk boşluk, şonuň üçin plastmassa eremesi esasy çyzygyň töwereginde üznüksiz dykyz turba örtük gatlagyny emele getirýär.Kelledäki plastmassa akym kanalynyň ýerlikli bolmagyny üpjün etmek we ýygnanan plastmassanyň ölen burçuny ýok etmek üçin köplenç sowulýan ýeň ýerleşdirilýär we plastmassa ekstruziýanyň basyş üýtgemesini ýok etmek üçin basyşy deňleşdirmek halkasy hem bar. düzmek.Şeýle hem kelle, öl ýadrosynyň we öl ýeňiniň konsentrasiýasyny sazlamak we düzetmek üçin amatly ölü düzediş we sazlaýjy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.

2. Sürüji ulgamy Sürüji ulgamy nurbady sürmek we ekstruziýa prosesinde nurbat tarapyndan talap edilýän tork we tizligi üpjün etmek üçin ulanylýar, adatça elektrik hereketlendirijisinden, reduktordan we podşipniklerden ybarat.

3. heatingyladyş we sowadyjy enjam Plastmassa ekstruziýa prosesiniň dowam etmegi üçin ýyladyş we sowadyş zerurdyr.
.Heatingyladyş enjamy, amal amallary üçin zerur bolan temperatura çenli gyzdyrmak üçin, barreldäki plastmassany daşyndan gyzdyrýar.

(2) Sowadyjy enjam, plastmassa amal üçin zerur bolan temperatura aralygynda bolmagyny üpjün etmek üçin guruldy.Hususan-da, ýokary temperatura sebäpli plastmassanyň çüýremeginden, ýanmagyndan ýa-da emele gelmeginden gaça durmak üçin aýlanýan nurbatyň gyrkylan sürtülmesinden emele gelen artykmaç ýylylygy aýyrmak.Barreli sowatmak suw bilen sowadylan we howa bilen sowadylýan iki görnüşe bölünýär, howany sowadyjy ulanyp, adatça kiçi we orta göwrümli ekstruziýa maşyny has ýerlikli, ulusy suw bilen sowadylýar ýa-da sowatmagyň iki görnüşiniň utgaşmasy;nurbat sowadyşy esasan suw bilen sowadylýan merkezde ulanylýar, maksat önümiň hilini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda gaty material ibermegiň tizligini ýokarlandyrmak, rezin mukdaryny durnuklaşdyrmak;ýöne gazanyň sowadylmagy, biri gaty material ibermegiň roluny güýçlendirmek, ýyladyş sebäpli plastik däne ýelmeşmeginiň öňüni almak, ikinjisi, geçiriş böleginiň kadaly işlemegini üpjün etmek.


Iş wagty: 17-2023-nji fewral